Outsourcad visselblåsningsfunktion

I visselblåsningsärenden samarbetar vi med WhistleB som erbjuder en användarvänlig och säker tredjepartslösning för visselblåsning, Visselblåsarärenden hanteras effektivt i ärendehanteringstjänsten och genom att anlita Insatt finns det möjlighet att helt outsourca funktionen.

Med Insatt som extern mottagare av visselblåsarärenden som rapporteras i WhistleB får ni en helhetslösning för visselblåsning. Insatts jurister säkerställer en professionell och oberoende utredning och har den kompetens och erfarenhet som krävs för en effektiv hantering av processen.

Ni får också en kvalitetssäkrad hantering och uppföljning av förekommande ärenden inklusive rapport till styrelsen och rådgivning i arbetsrätt, mutlagstiftning med mera.

Hos oss kan ni få hjälp hela vägen – att ta fram och implementera en uppförandekod som passar för er verksamhet och att sätta upp och bemanna en visselblåsarfunktion.

1. Uppstart och kartläggning

1. Uppstart och kartläggning

Uppstartsmöte med kartläggning av bolagsstruktur, organisation och rapporteringsvägar.

Genomgång av befintlig uppförandekod och hur koden implementerats i verksamheten.

2. Inkommen rapport

2. Inkommen rapport

En medarbetare, eller eventuellt extern intressent, kan dygnet runt lämna en rapport i WhistleB. När Insatts visselblåsarteam får en notifiering om en inkommen rapport görs en första bedömning av ärendets art inom 4 timmar på vardagar och inom 24 timmar på helgdagar.

3. Utredning påbörjas

3. Utredning påbörjas

Extern utredning påbörjas. Samtidigt görs en bedömning av vilket tillvägagångssätt som ska användas och vilka åtgärder som skall vidtas och om någon i verksamheten behöver informeras.
Insatt fungerar som projektledare och juridiskt stöd under utredningen.

4. Rapportering och Åtgärder

4. Rapportering och Åtgärder

Utredningsinsatser och åtgärder loggas i systemet. Efter avslutat ärende sammanställer Insatt en rapport med bakgrundsfakta, vidtagna åtgärder och utredningsinsatser. Vid behov lämnas en rekommendation i syfte att undvika liknande ärenden i framtiden.

5. Tillval

5. Tillval

Som tillval erbjuder Insatt att på månadsbasis alternativt kvartalsbasis sammanställa en rapport till styrelsen. Vid ärenden av allvarlig karaktär beroende på art, omfattning och ekonomisk dignitet, sker rapport direkt till styrelsen.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com