Utbildning i inköpsrelaterad juridik riktad mot större företag och koncerner

Insatts jurister, som har arbetat hands-on med inköpsavtal i många år, bjuder in till en utbildningsserie där vi blandar teori med praktiska exempel. Genom att vi primärt riktar oss till inköpare i tillverkande företag som möter ungefär samma utmaningar i vardagen, blir fokus och diskussioner praktiska och relevanta. Vid varje kurstillfälle har vi interaktiva moment där deltagarna kan nätverka och utbyta erfarenheter.

Utbildningens övergripande mål

Målet med utbildningen är att ge kursdeltagaren en övergripande bild och förståelse för juridiken kopplad till inköpsprocessen och en fördjupad kunskap kring innebörden av olika klausuler i sekretessavtal, produktutvecklingsavtal och inköpsavtal.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen är fördelad på fyra halvdagar och innefattar bland annat;

- Genomgång av inköpsprocessens olika faser från ett juridiskt perspektiv - förberedelsefas, förhandling och ingående av avtal samt contract management och avtalets upphörande. Betoning läggs i huvudsak på relationen mellan juridiken och det praktiska inköpsarbetet.
- En internationell utblick om hur avtal ingås i andra länder, likheter och skillnader.
- Fullmakters funktion och innebörd i fråga om behörighet och befogenhet.
- Grundläggande kännedom och kunskap om relevanta standardavtal.
- Genomgång av sekretessavtal, produktutvecklingsavtal samt inköpsavtal.
- Även verktygs- och maskininköp kommer att beröras.

Utbildningen riktar sig i första hand till inköpare av direktmaterial samt inköpare av produktionsutrustning.

Agenda

Kurstillfälle 1
- Genomgång av avtalsprocessen och grundläggande juridiska principer för att ingå avtal.
- Vem kan ingå avtal? Genomgång av behörighet och befogenhet samt fullmaktslära.
- Case – arbete i mindre grupper.

Kurstillfälle 2
- Produktutvecklingsavtal
- Sekretessavtal
- Case – arbete i mindre grupper.

Kurstillfälle 3
- Genomgång av standardavtal, NL09, NLM och Orgalime
- Riskövergång och äganderättsövergång
- Olika typer av inköpsavtal
- Avtalsskrivning och avtalstolkning

Kurstillfälle 4
- Inköpsavtalet och typiska klausuler
- Lagval
- Exempel från deltagarnas egna mallavtal och exempelskrivningar
- Contract management och uppsägning av avtal

Vid två eller flera deltagare från samma företag lämnar vid 20% rabatt

Vill du veta mer?

Emelie Terlinder, Jurist

+46 (0)736 20 01 22
emelie.terlinder@insatt.com