Ägar- och styrelsefrågor

Det är viktigt att hålla isär de olika rollerna inom ett bolag och ha koll på bolagsorganens olika funktioner. Detta är vad som avses med Bolagsstyrning eller Corporate Governance.

Vi bistår gärna med kompetens och rådgivning kring bolagsstämmor, styrelsearbete, kapitalanskaffning samt policies och riktlinjer till verksamheten. Vi har erfarenhet av att ge rådgivning till börsbolag rörande efterlevnad av Svensk Kod för Bolagsstyrning och att ta fram och implementera policydokument och instruktioner för att säkerställa en god styrning och kontroll av bolagets verksamhet. En god bolagsstyrning från ägarnivå till varje enskild medarbetare kan lägga grunden för ett gott affärsmannaskap även för företag som inte omfattas av Koden. Vi håller anpassade utbildningar för styrelser och föreningar i styrelsearbete och grundläggande associationsrätt för styrelseledamöter.

Ägarfrågor

- Ägardirektiv
- Aktieägaravtal/Kompanjonavtal
- Aktieböcker och aktiebrev
- Optionsprogram
- Optionsavtal

Bolagsstämmor

- Kallelser
- Beslutsförslag
- Ordförande och sekreterare vid stämmor

Styrelsearbete

- Styrelsens arbetsordning
- Protokoll
- Årshjul
- Utskottsarbete

Kapitalanskaffning

- Låneavtal
- Emissioner
- Konvertibler
- Teckningsoptioner

Börsrätt

- Svensk kod för bolagsstyrning
- Insiderfrågor och rapportering (MAR)

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com