fbpx

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Följande policy gäller för Insatt ABs behandling av personuppgifter. Insatt AB, (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Insatt”) är personuppgiftsansvarig. För kontakt och frågor vänligen mejla till info@insatt.com.

Våra övriga kontaktuppgifter är:

Insatt AB
Org. Nr: 559035-5896
Postadress: Kyrkogatan 4, 553 16 Jönköping
Telefon: 0736-20 01 20

De personuppgifter vi behandlar är till exempel de som du själv väljer att lämna till oss via formuläret på hemsidan eller genom att skicka ett mejl till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Vi behandlar också personuppgifter i samband med utförandet av våra tjänster, rekrytering, i samband med event vi arrangerar samt för att administrera avtalsförhållanden mot våra kunder, leverantörer och samarbetsparters.

Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i Bilaga 1 nedan.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Hemsidan och användandet av cookies

På vår hemsida www.insatt.com (”hemsidan”, ”Insatt.com”) används cookies, mer information om detta finns i ”Cookies och villkor för hemsidan”.

Dina rättigheter som registrerad

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Återkalla ett lämnat samtycke.
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Då ska vi upphöra med behandlingen. Du har även rätt att invända mot behandling som vi grundar på en intresseavvägning.
  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • Nyttja rätten till dataportabilitet; och
  • Invända mot profilering.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan) i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till bolag som hanterar pensioner och försäkringar enligt vid var tid gällande policyer på företaget, till eventuella samarbetspartners samt till andra bolag inom koncernen på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som anställd.

Därutöver kan också dina personuppgifter överföras till leverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträde till företaget, med vilka personuppgiftsbiträdesavtal har träffats.

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra anställdas personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

 

 

Bilaga 1 - Behandling av personuppgifter

Ändamål och beskrivningPersonuppgifterRättslig grund för behandlingenÖvriga upplysningar
Kundärenden:
Ändamålet är att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med avtal med kunden. Därmed kan vi behöva behandla personuppgifter gällande kund, motpart samt andra eventuella kontakter i samband med ärendet.
Namn, telefonnummer, yrkestitel, adress, e-post, personuppgifter. Beroende på ärendets art kan andra personuppgifter förekomma.Intresseavvägning, rättslig förpliktelse och avtal.
Kontakt genom hemsidan eller på annat sätt:
När du kontaktar oss genom hemsidan, eller direkt genom någon av våra anställda behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din aktuella fråga.
Namn, telefonnummer, adress, e-post.Intresseavvägning
Registrering för nyhetsbrev:
Vid registrering för vårt nyhetsbrev samlar vi in dina kontaktuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. För att hantera utskicket använder vi oss av våra samarbetspartners, dina kontaktuppgifter kommer därför också att delas med tredje part. Vi kan även komma att använda dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyften för att skicka erbjudanden till dig.
E-postSamtycke
När du deltar i evenemang:
Om du anmäler dig till något av våra evenemang behandlar vi dina kontaktuppgifter för att administrera evenemanget i samband med till exempel lokalanpassning och matbeställning.
Namn, telefonnummer, adress, e-post, arbetsgivare.Intresseavvägning
När du söker annonserad tjänst hos oss:
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma dig inom ramen för rekryteringsprocessen.
Namn, telefonnummer, adress, e-post, födelseår samt de övriga personuppgifter du väljer att lämna i samband med ansökning eller på intervju.Intresseavvägning
När du skickar in en spontanansökan om jobb hos oss:
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma dig inför eventuellt kommande rekryteringsbehov.
Namn, telefonnummer, adress, e-post, födelseår samt de övriga personuppgifter du väljer att lämna i samband med ansökning.Intresseavvägning i ett årEfter ett år begär vi in ett samtycke om du fortfarande vill vara kvar.
När du företräder samarbetspartners eller leverantör:
Vi behandlar uppgifter om dig när du är representant för din arbetsgivare som har kontakt med Insatt AB. OM du är en leverantör är ändamålet utväxlandet av rättigheter och skyldigheter i samband med avtalet. I övriga fall beror det på ärendets karaktär.
Namn, telefonnummer, adress, e-post.Intresseavvägning i att fullgöra åtaganden gentemot din arbetsgivare.

Här kan du läsa vår policy i sociala medier.