Vad förväntas av er som kommun när det gäller kränkande behandling i skolan?

Gång på gång kränktes en elev fysiskt på en skola i Borås. Trots vidtagna åtgärder, i form av bland annat ökad vuxennärvaro samt stöd av skolpsykolog, tvingas kommunen nu betala skadestånd då Barn och elevombudet anser att skolan inte gjort vad som krävts enligt skollagen för att stoppa kränkningarna.

Skolan ska vara en plats där alla elever ska känna sig trygga och respekterade för den dom är. Det ska vara en plats där alla elever får möjligheten att bli utmanade och utvecklas till sin fulla potential. För att kunna uppnå detta måste skolan vara en plats fri från trakasserier och kränkande behandling och här ställer skollagen höga krav. Det råder en nolltolerans mot kräkning inom skolan och det är inte alltid en enkel uppgift för skolan att hantera. Det är viktigt att hela tiden arbeta förbyggande och ha rutiner på plats för att säkerställa att skolan agerar i enlighet med skollagen. Om det framkommer att ett barn eller en elev känt sig utsatt för kränkande behandling måste det anmälas, utredas och åtgärdas enligt en i skollagen fastslagen process.

Vad menas med kränkande behandling och vad krävs av er som kommun?

Vad är egentligen kränkande behandling, hur upptäcker man det och vad gör man när man har upptäckt det? Hur kommer ni påverkas i dessa processer när barnkonventionen blir lag 2020? Barnombudsmannen (BO) lanserar en webbplats om barns rättigheter. Syftet med webbplatsen ”Mina rättigheter” är att stärka barns kunskaper om barnkonventionen. Då är det viktigt att ni som skola också har koll och aktivt arbetar tillsammans med eleverna och att ni tydligt sammankopplar barnkonventionen med skollagens regler gällande arbetet mot kränkande behandling.

Vi erbjuder utbildning och verktyg!

Har ni koll på vad som förväntas av er som kommun när det gäller kränkande behandling i skolan? Vad krävs egentligen för att 6 kap. 10 § skollagen ska anses vara uppfylld? Vi på Insatt erbjuder utbildning om kränkande behandling och kan ge er värdefulla verktyg för att kvalitetssäkra ert arbete. Vi hjälper er även med genomgång av styrdokument och processer för anmälan och utredning av kränkande behandling och kan naturligtvis bistå med ren rådgivning vad gäller enskilda elevärenden.

Kontakta oss så berättar vi mer!

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/elev-kranktes-i-skolan-boras-kommun-far-betala-skadestand