Nu har den nya LSS-utredningen kommit

Nu har den nya LSS-utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen kommit. Syftet med den tillsatta utredningen har huvudsakligen varit att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Insatserna i LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Några av de huvudsakliga förändringarna som utredningen föreslår är att staten tar över hela ansvaret för personlig assistans. Möjligheten till personlig assistans för barn under 16 år tas bort och istället ersätts med en ny insats på kommunal nivå. Vidare föreslås att den som har personlig assistans ska beviljas 15 timmar i veckan för andra personliga behov utöver grundläggande behov, så som fritidsaktiviteter och inköp, den som vill ha mer tid får ansöka om det.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser:

Personlig service och boendestöd– Insats till den som inte bor i grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet och ledsagning.

Personligt stöd till barn – Insatsen innebär att barn under 16 år med funktionsnedsättning, och deras familjer ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.

Förebyggande pedagogiskt stöd– Den tredje nya insatsen som föreslås riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning där det finns behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om hen och funktionsnedsättningen.

LSS-utredningen har varit omdebatterad. Det finns mycket oro hos de berörda kring effekterna av de framlagda förslagen. Oron grundar sig till stor del i en rädsla för sämre förutsättningar och mindre inflytande över de egna levnadsvillkoren.

Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning föreslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022.