Insatts julkalender – Lucka 6

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Ett barn anser sig ha blivit diskriminerad av sin far som han anser missgynnar honom till fördel för hans bonussyster som är några år äldre och som alltid får dyrare gåvor.

Har han blivit det enligt lagens mening?

 

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att behandlingen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lagen tar sikte på vissa specifika samhällsområden, bla. arbetslivet och skolan.

Visserligen har Pelle missgynnats på grund av sin ålder men eftersom det handlar om hur två, i det här fallet, släktingar behandlar varandra rent privat så omfattas situationen inte av diskrimineringslagen.

 

Vill du bli insatt i diskrimineringslagen?

Kontakta Julia!