Köparen har gått i konkurs, vad händer med våra leveranser?

Som säljare av produkter, material eller andra varor arbetar man ofta mot flera köpare. Vad händer då med varor som är under transport eller har levererats till köparen och denne har gått i konkurs eller befaras inte kunna betala? Dina rättigheter som säljare skiljer sig en del beroende på vad du känt till om köparens ekonomiska situation och om varan har överlämnats till köparen eller inte.

Köplagen (1990:931) (”KöpL”) är den lag som enligt huvudregeln reglerar köp mellan två näringsidkare om säljaren och köparen inte specifikt avtalat om något annat. I KöpL finns regleringar om något som kallas stoppningsrätt. Stoppningsrätt, ur säljarens perspektiv, är rätten för säljaren att innehålla, stoppa eller återta varor som ska eller har levererats till en köpare i konkurs eller som befaras hamna på obestånd.
KöpL skiljer på aktiv och passiv stoppningsrätt. Aktiv stoppningsrätt är rätten att återfå varor som redan har levererats medan passiv stoppningsrätt innebär en rättighet att hålla inne eller hindra varor under pågående leverans lämnas ut till köparen.

Passiv stoppningsrätt
Den passiva stoppningsrätten regleras i 61 § KöpL. Den passiva stoppningsrätten ger säljaren rätt att ställa in eller hålla inne sin prestation om det efter köpet visar sig att köparens handlingar eller ekonomiska förhållanden ger starka skäl för att denne inte kommer uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, i förevarande fall att betala. För att dessa omständigheter ska vara uppfyllda finns det en del förutsättningar som behöver beaktas. Bland annat måste det finnas en misstanke om att köparen är på obestånd, eller att man som säljare har en misstanke om att köparen inte har möjlighet att betala för varan. Det viktigt i denna situation är att köparens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden inträffat eller uppdagats efter köpet. Om det redan vid köpets ingående förelåg omständigheter som talar för köparens obestånd eller ekonomiska svårigheter, tillåter KöpL ingen passiv stoppningsrätt. Detta har sin grund i att man utgår från att säljaren i en sådan situation tagit en medveten risk genom att sluta ett avtal med köparen.
Har varan inte lämnats för transport har ni som säljare rätt att hålla inne varan och således rätt att avbryta den förestående leveransen. Om varan redan har lämnats till ett transportbolag för leverans har ni rätt att hindra att varan lämnas ut till köparen. Detta gäller även om köparen redan mottagit transportdokument avseende varan. Det enklaste sättet att utnyttja den passiva stoppningsrätten i ett sådant fall är att ta direktkontakt med transportbolaget och informera om situationen.
Om ni som säljare innehåller eller stoppar en leverans har ni en skyldighet att genast underrätta köparen om detta. Om ni inte gör det har köparen rätt till ersättning för den skada denne orsakas på grund av att ni inte i tid meddelat dem om stoppningen av leveransen.
Köparen har dock rätt att kräva fullgörande av leveransen om denne kan ställa godtagbar säkerhet för varan.

Aktiv stoppningsrätt
Som nämndes ovan är den aktiva stoppningsrätten rätten att återfå en vara som levererats till en köpare som försatts i konkurs innan det att varan levererades/överlämnades. Den aktiva stoppningsrätten regleras i 63 § 4 st KöpL. Regleringen är ett undantag från andra bestämmelser i KöpL om att hävningsrätten går förlorad om köparen fått varan i sin besittning om inte ett hävningsförbehåll uppställts. Detta motiveras med att det nu är konkursboet och inte köparen som har fått varan i sin besittning. Den aktiva stoppningsrätten blir således främst aktuell om en köpare går i konkurs under tiden en vara transporteras och ni som säljare inte hinner eller inte har möjlighet stoppa utlämning av varan genom den passiva stoppningsrätten som beskrivits ovan. Den aktiva stoppningsrätten, till skillnad från den passiva stoppningsrätten, kan ni som säljare utnyttja oavsett vad ni känt till om köparens ekonomiska situation innan köpet.
Den aktiva stoppningsrätten gäller om konkursboet mottagit varan och betalning ännu inte har skett. Konkursboet kan emellertid, istället för att återlämna varan, välja att omedelbart betala för varan eller, om köpesumman inte förfallit tillbetalning, ställa godtagbar säkerhet för betalningen. Konkursboet behöver emellertid endast ställa godtagbar säkerhet om ni som säljare begär det. Om konkursboet betalar för varan eller ställer godtagbar säkerhet för betalning har ni som säljare inte möjlighet att återkräva varan.

Detta var en kort genomgång av stoppningsrätten för säljare enligt köplagen. Undrar du något mer om stoppningsrätt eller hur ni ska hantera motparter med ekonomiska svårigheter är ni välkommen att höra av er till våra jurister. Kontakta oss här.